Influence of operator volume on early outcomes of septal myectomy for isolated hypertrophic obstructive cardiomyopathy

Haojie Li, Long Deng, Hanning Liu, Sipeng Chen, Chenfei Rao, Yajie Tang, Shuiyun Wang, Sheng Liu, Hansong Sun, Yunhu Song