A population-based predictive model predicting candidate for primary tumor surgery in patients with metastatic esophageal cancer

Zhichao Liu, Xiaobin Zhang, Bin Li, Haoyao Jiang, Yang Yang, Rong Hua, Yifeng Sun, Zhigang Li