Original Article


Identification and validation of an autophagy-related long non-coding RNA signature as a prognostic biomarker for patients with lung adenocarcinoma

Aimin Jiang, Na Liu, Shuheng Bai, Jingjing Wang, Huan Gao, Xiaoqiang Zheng, Xiao Fu, Mengdi Ren, Xiaoni Zhang, Tao Tian, Zhiping Ruan, Xuan Liang, Yu Yao

Download Citation