Original Article


Machine learning models for predicting critical illness risk in hospitalized patients with COVID-19 pneumonia

Qin Liu, Baoguo Pang, Haijun Li, Bin Zhang, Yumei Liu, Lihua Lai, Wenjun Le, Jianyu Li, Tingting Xia, Xiaoxian Zhang, Changxing Ou, Jianjuan Ma, Shenghao Li, Xiumei Guo, Shuixing Zhang, Qingling Zhang, Min Jiang, Qingsi Zeng

Download Citation