Prompt surgery is effective for acute type A aortic dissection with cerebral ischemia

Yunxing Xue, Xinlong Tang, Xiyu Zhu, Yuzhou Lu, He Zhang, Wei Xie, Qing Zhou, Dongjin Wang