Surgical septal myectomy outcome for obstructive hypertrophic cardiomyopathy after alcohol septal ablation

Qiulan Yang, Changsheng Zhu, Hao Cui, Bing Tang, Shengwei Wang, Qinjun Yu, Shihua Zhao, Yunhu Song, Shuiyun Wang