Chest wall trauma leading to a metallic foreign body in the right subclavian vein: a case report

Anping Chen, Gang Xu, Qingyong Cai, Yongxiang Song, Kurt Ruetzler, Robert E. Merritt, Cheng Chen