Mild hypothermic circulatory arrest with selective cerebral perfusion in open arch surgery

Song-Bo Dong, Kai Zhang, Kai Zhu, Long-Fei Wang, Jun Zheng, Jian-Rong Li, Yong-Min Liu, Li-Zhong Sun, Xu-Dong Pan