Uniportal video-assisted thoracic surgery for a tuberculous collar-button abscess of the chest wall involving ribs: a case report

Hongliang Bian, Baihan Su, Chao Wu, Tianshuo Jiang, Xin Zhao, Fangchao Liu, Keli Lin, Qingshan Gao, Yilei Zhang, Michel Gonzalez, Marco Sperandeo, Kyoji Hirai, Zhiyong Su