Clinical effects of cisplatin plus recombinant human endostatin (rh-endostatin) intratumoral injection on malignant central airway obstruction: a retrospective analysis of 319 cases

Yunzhi Zhou, Yongping Gao, Nan Zhang, Xiaoli Li, Hui Wang, Shufang Wang, Jiankun Liu, Hong Gao, Hongwu Wang