Remote monitoring of patient recovery following lung cancer surgery: a messenger application approach

Xinghua Cheng, Yunhai Yang, Yang Shentu, Zhengping Ding, Qianjun Zhou, Qiang Tan, Qingquan Luo