Comparison of short-term clinical outcomes between robot- assisted minimally invasive esophagectomy and video-assisted minimally invasive esophagectomy: a systematic review and meta-analysis

Chao Zheng, Xiao-Kun Li, Chi Zhang, Hai Zhou, Sai-Guang Ji, Ji-Hong Zhong, Yang Xu, Zhuang-Zhuang Cong, Gao-Ming Wang, Wen-Jie Wu, Yi Shen