Changes of quantitative CT-based airway wall dimensions in patients with COVID-19 during early recovery

Jiaxuan Xu, Zhenyu Liang, Wenhua Jian, Jianyu Li, Guoyan Tang, Xiaoneng Mo, Dongying Zhang, Jinping Zheng, Yuanxin Qian, Jinxin Liu, Shiyue Li