Perioperative changes in respiratory impedance in lobectomy and their clinical impact

Ryosuke Kaku, Makoto Yoden, Takuya Shiratori, Kazuki Hayashi, Keigo Okamoto, Yasuhiko Oshio, Yasutaka Nakano, Jun Hanaoka