Thoracic surgery and COVID-19: changes and managements during the pandemic

Runchen Wang, Ran Zhong, Hengrui Liang, Tianci Zhang, Xinkai Zhou, Zhenyu Huo, Yi Feng, Qixia Wang, Jianfu Li, Shan Xiong, Feng Li, Wenhua Liang, Jianxing He