Can peritumoral regions increase the efficiency of machine-learning prediction of pathological invasiveness in lung adenocarcinoma manifesting as ground-glass nodules?

Xiang Wang, Kaili Chen, Wei Wang, Qingchu Li, Kai Liu, Qianyun Li, Xing Cui, Wenting Tu, Hongbiao Sun, Shaochun Xu, Rongguo Zhang, Yi Xiao, Li Fan, Shiyuan Liu