Feasibility of intraoperative diagnosis of lung adenocarcinoma in situ to avoid excessive resection

Toshiyuki Shima, Tomonari Kinoshita, Naomichi Sasaki, Mao Uematsu, Yusuke Sugita, Reiko Shimizu, Masahiko Harada, Tsunekazu Hishima, Aya Yamamoto, Hirotoshi Horio