Nomogram for predicting the overall survival of the patients with oesophageal signet ring cell carcinoma

Feng Wang, Shu-geng Gao, Qi Xue, Feng-wei Tan, Yu-shun Gao, Da-li Wang, You-sheng Mao, Jun Zhao, Yin Li, Xiang-yang Yu, Hong Cheng, Chen-guang Zhao, Ding Yang, Ju-wei Mu