Outcome of reoperative aortic root or ascending aorta replacement after prior aortic valve replacement

Yaojun Dun, Yi Shi, Hongwei Guo, Yanxiang Liu, Xiangyang Qian, Xiaogang Sun, Cuntao Yu