Intercept of minute ventilation versus carbon dioxide output relationship as an index of ventilatory inefficiency in chronic obstructive pulmonary disease

Fang Lin, Shan Nie, Ranran Zhao, Min Cao, Wei Yuan, Yunxiao Li, Chunting Tan, Bo Xu, Haoyan Wang