Functional disability and post-traumatic stress disorder in survivors of mechanical ventilation: a cross-sectional study in Guangzhou, China

Ronghua Li, Ying Zhou, Xiaoqing Liu, Jingye Huang, Lihua Chen, Huijin Zhang, Yimin Li