Original Article


Effect of OM-85 BV on reducing bronchiectasis exacerbation in Chinese patients: the iPROBE study

Jinming Gao, Lun Li, Nan Jiang, Ying Liao, Lingfei Kong, Yuanlin Song, Jinfu Xu, Jie Cao, Yuping Li, Chengli Que, Roy A. Pleasants

Download Citation