Original Article


Serum creatinine as a predictor of mortality in patients readmitted to the intensive care unit after cardiac surgery: a retrospective cohort study in China

Jun Zhong, Jian Gao, Jing-Chao Luo, Ji-Li Zheng, Guo-Wei Tu, Yan Xue

Download Citation