Original Article


Efficacy and safety of pemetrexed maintenance chemotherapy for advanced non-small cell lung cancer in a real-world setting

Jianjie Li, Yujia Chi, Guang Cao, Jun Zhao, Tongtong An, Meina Wu, Yuyan Wang, Minglei Zhuo, Xue Yang, Bo Jia, Hanxiao Chen, Jingjing Wang, Xiaoyu Zhai, Ziping Wang

Download Citation