The surgical management of early-stage lung adenocarcinoma: is wedge resection effective?

Ying Ji, Guangyu Bai, Bin Qiu, Liang Zhao, Jing Zhou, Qi Xue, Shugeng Gao