Surgical treatment of sternum comminuted fracture with memory alloy embracing fixator

Shun Xu, Jie Zhu, Qi Yu, Leilei Peng, Yu Tao, Shengbo Qi, Hao Han, Yongjing Liu