ECM2 and GLT8D2 in human pulmonary artery hypertension: fruits from weighted gene co-expression network analysis

Zeyang Bai, Lianyan Xu, Yong Dai, Qingchen Yuan, Zihua Zhou