Minimally-invasive-perventricular-device-occlusion versus surgical-closure for treating perimembranous-ventricular-septal-defect: 3-year outcomes of a multicenter randomized clinical trial

Wenxin Lu, Fengwen Zhang, Taibing Fan, Tianli Zhao, Yu Han, Xiaopeng Hu, Qi Li, Hao Shi, Xiangbin Pan