Role of surgery in a case-control study of patients with clinical stage IIIA small cell lung cancer

Shuangyi Li, Kaiqi Jin, Yingying Pan, Chunxiao Wu, Shengxiang Ren, Gening Jiang, Peng Zhang