Original Article


Detrimental effects of elevated transpulmonary gradient on outcomes following restrictive mitral annuloplasty in patients with pre-existing pulmonary hypertension

Satoshi Kainuma, Koichi Toda, Shigeru Miyagawa, Yasushi Yoshikawa, Hiroki Hata, Daisuke Yoshioka, Takuji Kawamura, Ai Kawamura, Noriyuki Kashiyama, Takayoshi Ueno, Toru Kuratani, Toshihiro Funatsu, Haruhiko Kondoh, Takafumi Masai, Arudo Hiraoka, Taichi Sakaguchi, Hidenori Yoshitaka, Takashi Daimon, Kazuhiro Taniguchi, Yoshiki Sawa; Osaka Cardiovascular Surgery Research (OSCAR) Group

Download Citation