Risk factors of middle lobe bronchus kinking following right upper lobectomy

Takahiro Yanagihara, Yasuharu Sekine, Kazuto Sugai, Tomoyuki Kawamura, Naoki Maki, Yusuke Saeki, Shinsuke Kitazawa, Naohiro Kobayashi, Shinji Kikuchi, Yukinobu Goto, Hideo Ichimura, Yukio Sato