Original Article


Predictive value of graft patency and major adverse cardiac and cerebrovascular events (MACCEs) in coronary artery bypass grafting (CABG) based on Fourier transform (FFT)

Yanxiong Jia, Hongyi Xu, Pixiong Su, Jie Gao, Song Gu, Yan Liu, Xiangguang An, Jun Yan, Xitao Zhang

Download Citation