Malondialdehyde in dried blood spots: a biomarker of systemic lipid peroxidation linked to cardiopulmonary symptoms and risk factors

Yan Lin, Xiangtian Wang, Luciane Lenz, Ousmane Ndiaye, Jian Qin, Xiaoli Wang, Hui Huang, Marc A. Jeuland, Junfeng (Jim) Zhang