Predictors of mortality for hospitalized young adults aged less than 60 years old with severe COVID-19: a retrospective study

Zilong Liu, Jie Liu, Ling Ye, Kaihuan Yu, Zhe Luo, Chao Liang, Jiangtian Cao, Xu Wu, Shanqun Li, Lei Zhu, Guiling Xiang