New volumetric capnography-derived parameter: a potentially valuable tool for detecting hyperventilation during cardiopulmonary resuscitation in a porcine model

Lili Zhang, Xianquan Liang, Huadong Zhu, Lu Yin, Jiayuan Dai, Danyu Liu, Shanshan Yu, Yangyang Fu, Kui Jin, Jun Xu, Xuezhong Yu