Value of radiomics model based on multi-parametric magnetic resonance imaging in predicting epidermal growth factor receptor mutation status in patients with lung adenocarcinoma

Yuze Wang, Qi Wan, Xiaoying Xia, Jianfeng Hu, Yuting Liao, Peng Wang, Yu Peng, Hongyan Liu, Xinchun Li