Current status and preventive strategies of chronic obstructive pulmonary disease in China: a literature review

Zhenyu Quan, Guanghai Yan, Zhiguang Wang, Yan Li, Jie Zhang, Ting Yang, Hongmei Piao