A risk score for predicting postoperative complications in non-intubated thoracic surgery

Lan Lan, Long Jiang, Chongyang Duan, Weixiang Lu, Canzhou Zhang, Yanyi Cen, Jianxing He