Clinical features and intervention timing in patients with pregnancy-associated non-small-cell lung cancer

Lei Yang, Yun-Ting He, Jin Kang, Ming-Ying Zheng, Zhi-Hong Chen, Hong-Hong Yan, Xu-Chao Zhang, Jin-Ji Yang, Yi-Long Wu, Qing Zhou