Review Article


A narrative review of exploring potential salivary biomarkers in respiratory diseases: still on its way

Chuan-Xiang Li, Liu Zhang, Ya-Ru Yan, Yong-Jie Ding, Ying-Ni Lin, Jian-Ping Zhou, Ning Li, Hong-Peng Li, Shi-Qi Li, Xian-Wen Sun, Qing-Yun Li

Download Citation