Clinicopathological models for predicting lymph node metastasis in patients with early-stage lung adenocarcinoma: the application of machine learning algorithms

Yuming Chong, Yijun Wu, Jianghao Liu, Chang Han, Liang Gong, Xinyu Liu, Naixin Liang, Shanqing Li