Original Article


Genetic variants in Chinese patients with sporadic Stanford type A aortic dissection

Zhao-Ran Chen, Ming-Hui Bao, Xing-Yu Wang, Yan-Min Yang, Bi Huang, Zhong-Li Han, Jun Cai, Xiao-Han Fan

Download Citation