Chr1 95026203-ALK, a novel intergenic fusion identified in a patient with lung adenocarcinoma with nodular ground-glass opacity

Qiang Chen, Yan Yan, Chuanping Yang, Guangjun Liu, Gaoming Wang, Si Li, Dongsheng Chen, Mingzhe Xiao, Yanmin Wu