Beating-heart on-pump coronary artery bypass grafting vs. off-pump coronary artery bypass grafting: a systematic review and meta-analysis

Yefan Jiang, Li Xu, Yuqi Liu, Bowen Deng, Nianguo Dong, Si Chen