Pretreatment-assisted robot intrathoracic layered anastomosis: our exploration in Ivor-Lewis esophagectomy

Zhi-Jie Xu, Ze-Guo Zhuo, Tie-Niu Song, Gang Li, Gu-Ha Alai, Xu Shen, Peng Yao, Yi-Dan Lin