Predictors and nomogram models for postoperative headache in patients undergoing heart valve surgery

Dashuai Wang, Xiaofan Huang, Hongfei Wang, Sheng Le, Xinling Du