Endovascular repair for retrograde type A intramural hematoma with focal intimal disruption in descending aorta

Jiehua Li, Xiaolong Zhang, Yuan Peng, Lunchang Wang, Tun Wang, Xin Li, Hao He, Quanming Li, Chang Shu