Electromagnetic navigation-guided preoperative localization: the learning curve analysis

Jiang Shi, Jiaxi He, Jianxing He, Shuben Li