PD-L1 expression in non-small cell lung cancer: heterogeneity by pathologic types, tissue sampling and metastasis

Xuxia Shen, Yue Wang, Yan Jin, Qiang Zheng, Lei Shen, Ying Chen, Yuan Li