A comparative study of the RuiBreath and NIOX VERO analyzers for detecting fractional exhaled nitric oxide

Yalan Liu, Xiaohong Chang, Lirong Liang, Zhaoshen Hou, Yong Lu